+36-30/380-41-63
+36-30/380-41-63  Cím: Dunakeszi, Tábor u.4/F
+36-30/380-41-63
  • Slider 7

Adatvédelem

Kérdése van? Lépjen Velünk kapcsolatba!
Dunakeszi, Tábor u.4/F
+36-30/380-41-63

  • Ma: 36
  • Összesen: 132,242

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 

1. Általános rendelkezések
(1) Angyalmosoda Angyal Ákos e.v. mint Adatkezelő az általa üzemeltetett http://www.angyalmosoda.hu weboldal és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak (a továbbiakban: „weboldal”) által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek valamennyi adatkezelése során a jelen Adatkezelési Szabályzat és tájékoztató alapján jár el.
A Felhasználó a weboldal használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit.

Adatkezelő a Jelen Szabályzat tekintetében:
Adatkezelő: Angyal Ákos e.v
Székhelye: Dunakeszi Bródy S.u.18.
Postacíme: Dunakeszi Bródy S.u.18.
Elektronikus (e-mail) cím: angyalmosoda kukac t-online.hu
Adószáma: 50692062-1-33

 

(2) Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, vagy felhasználását, annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon.

(3) Adatkezelő az (2) bekezdésben megfogalmazott cél érdekében a felhasználó személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.


2. Jogszabályi háttér


A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogszabályi előírásokat Adatkezelő az adatkezelés minden fázisában köteles betartani. Adatkezelő által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályokban rögzített rendelkezések az irányadóak:
• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:43§ (e)
• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. („Adatvédelmi tv.”);
• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. („Eker. tv.”);
• a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. („Grt. tv.”)
• az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény;
• a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. Törvény („Katv.”)
• az Általános Adatvédelmi Rendeletet (General Data Protection Regulation – GDPR, 2016/679/EU)

3. Fogalmak
(1) érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

 

(2) személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

 

(3) hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

(4) tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri

 

(5) adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl: ujj-, tenyérlenyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése

(6) adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

(7) adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

(8) nyilvánosságra hozatal: az adatok bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

(9) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

(10) adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.

(11) adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

(12) adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

(13) harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;


4. Az adatkezelés jogalapja


2.1. Az adatkezelés célja az Ügyfelek azonosítása az alábbiak maradéktalan teljesülése
érdekében:
- Érintett által igénybevett szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő kérdések, tájékoztatások, kiszolgálás gördülékenysége céljából
-a háztól-házig szolgáltatás teljesítése érdekében
- a Adatkezelő és az Érintett közötti megállapodásból adódó kötelezettségek teljesítése céljából
5. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama
1 A jelen Adatvédelmi Szabályzat kizárólag természetes személyek adatainak kezelésére terjed ki, (név, Email cím )tekintettel arra, hogy személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek.
Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, amelyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjt adatkezelő, és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjt, hogy nem kapcsolja hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel.
2. A adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy személyes adataikat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
3. Az Érintettek személyes adatainak megadása minden esetben önkéntes, hozzájáruláson alapuló, a Adatkezelő a megadott személyes adatokat kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozat és a hatályos adatvédelmi jogszabályok előírásainak megfelelően használhatja fel, harmadik személynek semmi esetre sem adja át!

4 Online üzenet küldése, árajánlat kérése:
A weboldalon (www.angyalmosoda.hu) lehetőség van a Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan árajánlat, illetőleg egyéb információ kérésére, melynek során az alábbi személyes adatok megadása szükséges:
• név
• e-mail cím
Az adatkezelés célja: az Érintettek személyre szabott kiszolgálása, illetve az Érintettek kérésére árajánlat küldése.

Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja minden esetben az Érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama:
Az Érintett hozzájárulása alapján kezelt adatok a hozzájárulás módosításáig, illetőleg visszavonásáig kezelhetők. Az adatkezelés időtartamának lejártával az Érintett személyes adatait az Adatkezelő törölni köteles.

Az angyalmosoda.hu oldal használ „sütiket”

Mire jók a „sütik”?
A sütik (cookies) kis méretű szöveges fájlok, amelyeket a
meglátogatott honlapok helyeznek el az Ön számítógépén vagy mobil
eszközén. A honlapok így olyan információkat képesek tárolni, amelyek
hatékonyabbá és kellemesebbé teszik a böngészést.

Az angyalmosoda.hu honlapja - www.angyalmosoda.hu -
használ ilyen sütiket a jobb működés érdekében. Ezek a sütik nem
tárolnak személyes adatokat. A sütiket Ön törölheti a böngészőjében.

Mit tegyek, ha nem akarok „sütiket”?
A böngésző programjában Ön beállíthatja akár a sütik teljes
elutasítását is, ez esetben azonban a honlap hibátlan működése nem
garantált.

Honlapunk a Google által kínált internetes szolgáltatásokat is
alkalmaz (pl. látogatottsági statisztika készítéséhez, kitölthető
űrlapokhoz), amely szolgáltatások saját sütiket is használhatnak, ezzel
kapcsolatban további információ: Hogyan használja a Google a cookie-kat? valamint: Google Analytics Cookie Usage on Websites.

Ha az Elfogadom gombra kattint, azzal hozzájárulását adja ahhoz, hogy a weboldal sütiket használ.

6. Az Érintettek jogai
(1) Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését.
Az árajánlatkérés, információ kérése során önkéntesen adott levelét kérheti törölni!

SZEMÉLYES ADATOK TÖRLÉSE
Az adat kezelőlehetőséget biztosít arra hogy a Felhasználó a kapcsolati űrlapon keresztül elküldött levelében megadott személyes adatainak törlését kérje az angyalmosoda kukac t-online.hu e-mail címen. A törlésre irányuló kérelmet a Szolgáltató – további akadály fennállása hiányában – teljesíti, és törli a személyes adatokat az aktív adatként nyilvántartott adatok közül. A kapcsolati űrlapon keresztül leadott email-t 30 napon belül töröljük a rendszerünkből.
A Vállalkozás felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy valamennyi – hozzájárulás alapján – tudomására jutott személyes adatot külön jogszabályi kötelezettsége teljesítése céljából archivált formában öt évig megőrzi.Az Ügyfelek adatait abban az esetben, ha öt évig nem lépnek kapcsolatba, a Szolgáltató automatikusan törli és a rendelkezésre álló adatokat megsemmisíti.

 

7. ADATOK BIZTONSÁGA
7.1. A Adatkezelő és a Szolgáltató minden szükséges technikai és szervezeti lépést, óvintézkedést megtesz azért, hogy személyes adatait és azok minőségét védje, többek között
korlátozza munkatársai között a személyes adatokhoz történő hozzáférést, arra csak az ügyvezető jogosult, biztosítja a folyamatos rendelkezést az olyan fizikai, elektronikus és eljárási védelemmel, amely megfelel a személyes adatokra vonatkozó szabályoknak, továbbá adatbázisát jelszavas védelemmel látja el.
7.2. A Adatkezelő és a Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén. A Adatkezelő és a Szolgáltató megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, mely az oldalak nem megfelelő
működését és/vagy esetleges adatvesztést okoz.

 

8. Jogorvoslati lehetőségek
(1) Az Érintett jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat:
a.) az Adatvédelmi Biztos Hivatalához (1051 Budapest, Nádor u. 22.),
b.) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Telefon: 06 -1- 391-1400
Telefax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


c.) az Érintett lakóhelye, ill. Tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszéknél.

 

Infromációk


Tájékoztatás!


Nálunk nem szükséges előre fizetnie! Csak akkor fizet, mikor a kitisztított árut kézhez kapja!


A kézhez kapott vállalási lapon feltüntetjük a tisztításra adott ruhaneműk, textíliák, szőnyegek darabszámát és/vagy méretét valamint állagát, állapotát és egyéb észrevételeket, melyeket szóban is elmondunk Önnek. Ezen kívül a vállalási határidőt és a tisztítás összegét is láthatja az átadott cédulán, de fizetnie elég lesz majd akkor, ha elvégeztük a munkát!

  • Nálunk nem szükséges előre fizetnie!

    Nálunk nem szükséges előre fizetnie!


Kedves Ügyfeleink!


Kérjük vegyék figyelembe, hogy számlát, a megrendelés leadásakor megadott névre és címre fogjuk kiállítani! Utólag azt módosítani nem áll módunkban, még a teljesítés napján sem!

Megértésüket köszönjük!


Kedvezményeink!

 

 

 


Matrachuzat tisztítás kedvezõ áron!